Programul Operațional Regional 2014 – 2020 este succesorul Programului Operațional Regional 2007-2013 și unul dintre programele prin care România va putea accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada 2014-2020. Programul este gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și a fost adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015.

Programul Operațional Regional 2014 – 2020, are la bază prioritatățile comune de dezvoltare propuse în cadrul Planurilor de Dezvoltare Regională (PDR), fiind corelat cu celelalte programe operaționale pentru aceeași perioadă de programare și / sau cu strategiile sectoriale / naționale în domeniile sale de intervenție, precum și cu alte documente strategie la nivel european.

Obiectivul general al POR 2014 – 2020, îl constituie „creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale” prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehologic. Acest program urmărește reducerea disparităților de dezvoltare economica și socială, dintre regiunile mai dezvoltate și cele mai puţin dezvoltate.

Valoarea finanțării totale a POR 2014-2020 este 8,25 miliarde de Euro, reprezentând o creștere cu 76,8% (aproximativ 3,54 miliarde de Euro) a bugetului gestionat în perioada 2007-2013 și un număr dublu de axe prioritare – 12 față de 6.

Noul program, structurat pe 12 axe prioritare, va finanța și tipuri noi de investiții printre care se numără: extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară pentru 793 localități rurale și investiții în centrele de transfer tehnologic, care oferă servicii suport IMM-urilor din zona cercetare – inovare.

De asemenea, POR va contribui la ITI Delta Dunării cu 411,7 mil euro și cu 500 mil euro pentru cele 12 județe riverane Dunării cuprinse în strategia SUERD.

Ghidul General cuprinde o serie de simplificări a sistemului de implementare, precum:

 • scurtarea perioadei de evaluare şi selecţie, prin cumularea unor etape (de exemplu: vizita la fața locului se va realiza în etapa de evaluare tehnică și financiară);
 • reducerea timpului alocat parcurgerii etapelor procedurale anterioare semnării contractului;
 • reducerea  numărului de documente necesare;
 • acordarea de punctaj suplimentar proiectelor aflate în fază avansată de execuţie;
 • atribuirea finanţării în baza studiului de fezabilitate sau a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție;
 • utilizarea unui model de contract standard pentru toate prioritățile de investiție ale programului;
 • decontarea cererilor de plată, adiacent  procedurii  de  rambursare – o schimbare deja implementată pentru Regio 2007-2013, care a dus la creşterea nivelului de absorbţie
 • scăderea perioadei de evaluare și selecție, prin cumularea/eliminarea unor etape.

Obiectivele POR 2014-2020 sunt cuprinse în 12 axe prioritare care au în total o alocare estimată de 8,25 miliarde de euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro – contribuția națională:

Promovarea transferului tehnologic
Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii (Micro+IMM)

Obiective/Priorități și măsuri:

 • Măsura 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Beneficiari:

Microîntreprinderile cu un istoric de funcționare de minim 1 an din mediul urban, precum și incubatoarele și acceleratoarele de afaceri (în calitate de agenți economici)

Se vor finanța:

 • Construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție / servicii IMM, inclusiv dotarea cu active corporale (construcții noi necesare desfășurării activităților specifice, dotarea cu echipamente, etc) și necorporale (tip brevete, licențe, etc. şi alte drepturi și active similare);
 • Crearea/ modernizarea/ extinderea incubatoarelor / acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente.

Zona de acţiune:

Mediul urban

 • Măsura 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și   dezvoltarea serviciilor

Beneficiari:

IMM-urile din mediul urban, precum si intreprinderi mijlocii non-agricole din mediul rural cu un istoric de funcționare de minim 1 an.

Se vor finanța:

 • Construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție / servicii IMM, inclusiv dotarea cu active corporale și necorporale;
 • activitățile necesare pentru parcurgerea și implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice;
 • Promovarea produselor și serviciilor, realizarea de site-uri pentru prezentarea activității și a produselor sau serviciilor promovate, inclusiv instrumente de vânzare on-line;
 • Activități specifice procesului de internaționalizare (participarea la târguri și expoziții internaționale, investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de producție la sistemele de certificare și standardizare specifice piețelor de export, etc)
 • Activitățile de achiziționare de instalații și echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie sau sisteme care utilizează surse regenerabile alternative de energie;
 • Activitățile de implementare și certificare a sistemelor de management a calității ISO;
 • Activități de inovare de produs sau proces.

Zona de acţiune:

Mediul urban şi rural

Alocare financiară pentru Axa 2:

824,49 mil. euro (FEDR si buget de stat)

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională
Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale
Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban
Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară
Asistență tehnică

chart

Potenţiali beneficiari:

 • Axa 1: Entități juridic constituite care desfășoară sau își creează o infrastructură cu rol de transfer tehnologic
 • Axa 2: IMM – uri, Microîntreprinderi, incubatoare, acceleratoare de afaceri
 • Axa 3: Autorități publice centrale și locale
 • Axa 4: Autorități publice locale – mediul urban
 • Axa 5: Autorităţi ale administraţiei publice locale și centrale, unităţi de cult, definite conform Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul juridic al cultelor – UC; ONG–uri; parteneriate între aceste entități
 • Axa 6: Autorități publice locale (CJ), UAT , Parteneriate între UAT-uri (UAT judeţ şi UAT oraş/municipiu/comună)
 • Axa 7: UAT-uri, parteneriate între UAT-uri
 • Axa 8: Autorități publice locale, furnizori de servicii sociale de drept public și privat, acreditați conform legii, parteneriate
 • Axa 9: Parteneriate (grup de acțiune locală) între: reprezentanţi ai autorității publice locale, ai instituţiilor, ai mediului de afaceri local, ai societăţii civile, ai zonei urbane marginalizate selectate pentru intervenție
 • Axa10: Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi și instituții ale administraţiei publice), instituţii de învăţământ superior de stat
 • Axa 11: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
 • Axa 12: Autoritatea de management POR, organisme intermediare POR

Documente utile:

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Sinteza POR 2014 – 2020