Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” (numit în continuare POS CCE) reprezintă principalul instrument pentru realizarea celei de-a doua priorităţi tematice a CSNR – şi anume, creşterea pe termen lung a competitivităţii economice din România, prioritate ce rezultă din prioritatea similară din Planul Naţional de Dezvoltare. În acelaşi timp, POS CCE contribuie, mai mult sau mai puţin, la implementarea tuturor celorlalte priorităţi tematice şi teritoriale ale CSNR.

POSCCE este un document negociat cu Uniunea Europeană prin care se urmăreşte încurajarea creşterii productivităţii intreprinderilor româneşti pentru reducerea decalajelor faţă de nivelul Uniunii Europene. Instituţia care gestionează acest program este Ministerul Economiei prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial de Creştere a Competitivităţii Economice.
Următoarele domenii sunt acoperite de Programul Operational Sectorial ,,Cresterea Competitivitatii Economice:
  • Sistemul productiv, in special cel al intreprinderilor mici si mijlocii
  • Cercetare/Dezvoltare
  • IT si Comunicatii
  • Energie

Obiectiv general: Creşterea productivităţii intreprinderilor româneşti pentru reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Măsurile întreprinse vor genera până în 2015 o creţtere medie a productivităţii de cca. 5,5% anual şi vor permite României să atingă un nivel de aproximativ 55% din media UE.

Prin POS CCE se vor finanţa cu maximum 5.000.000 Euro Industria Prelucratoare şi cu până la 20.000.000 Euro Energia Verde. Fondurile nerambursabile reprezintă până la 70% din cheltuielile eligibile.

Finanţator: Uniunea Europeană şi Guvernul României

AXE PRIORITARE

1.1. Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a intreprinderilor, în special IMM-uri;

1.1.1. Sprijin financiar în valoare de până la 1.065.000 lei acordat pentru investiţii în IMM-uri

1.1.2. Sprijin financiar cu valoarea cuprinsă între 1.065.001 lei şi 6.450.000 lei acordat pentru investiţii în IMM-uri

1.1.3. Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile pentru intreprinderile mari

1.1.4. Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale (ISO)

1.1.5. Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare

1.2. Accesul IMM-urilor la finanţare;

1.3. Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil.

1.3.1. Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional – poli de competitivitate.

1.3.2. Sprijin pentru consultanţa acordat IMM-urilor.

1.3.3. Sprijin pentru integrarea intreprinderilor în lanţurile de furnizori sau cluştere.

2.1. C-D în parteneriat între universităţi/ instituţii de cercetare-dezvoltare şi intreprinderi, în vederea obţinerii de rezultate aplicabile în economie;

2.2. Investiţii pentru infrastructură de CDI;

2.3. Accesul intreprinderilor la activităţi de CDI (în special IMM-urile);

2.3.1. Sprijin pentru start-up-urile şi spin-off-urile innovative. Principalul obiectiv al acestei operaţiuni se focalizează pe sprijinirea activităţilor legate de crearea sau dezvoltarea spin-off-urilor, respectiv start-up-urilor inovative (bazate pe rezultatele de CD), pentru a creşte transferul tehnologic dinspre instituţiile CD către companii şi pentru a asigura dezvoltarea de noi domenii de afaceri şi activităţi inovatoare.

2.3.2. Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor, cu crearea de noi locuri de muncă pentru CD. Această operaţiune sprijina dezvoltarea capacitătii de cercetare a întreprinderilor, în vederea creşterii nivelului lor de inovare şi de competitivitate pe piaţă, şi urmăreşte crearea de noi locuri de muncă în activitatea de cercetare-dezvoltare.

2.3.3. Promovarea inovării în cadrul intreprinderilor

3.1. Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei;

3.1.1. Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe. Creşterea utilizării TIC prin susţinerea conectării la broadband precum şi prin consolidarea infrastructurii TIC (în special în zonele de eşec ale pieţei – zone rurale şi mici urbane dezavantajate din punct de vedere al accesului la mijloacele moderne de comunicaţii), pentru facilitarea accesului public la aceasta.

3.1.2. Sprijin pentru autorităţile administraţiei publice locale pentru realizarea reţelelor broadband şi a punctelor de acces public la internet în banda largă (PAPI) în zonele de eşec al pieţei.

3.1.3. Sprijin pentru IMM-uri pentru realizarea reţelelor broadband şi a punctelor de acces public la internet în banda largă (PAPI) în zonele de eşec al pieţei.

3.1.4. Susţinerea conectării unităţilor şcolare la internet prin conexiuni broadband.

3.2. Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice electronice;

3.2.1. Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar.

3.2.2. Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii şistemelor informatice.

3.2.3. Susţinerea implementării de aplicaţii de E-Learning.

3.3. Dezvoltarea e-economiei;

3.3.1. Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate şi a altor aplicaţii electronice pentru managementul afacerilor. Creşterea eficienţei firmelor prin reorganizarea tuturor proceselor interne pe baza unui sistem informatic, introducerea de sisteme TIC moderne ce incurajează inovarea şi/sau oferă sprijin pentru îmbunătăţirea deciziilor managementului.

3.3.2. Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii electronice pentru afaceri. Creşterea eficienţei firmelor prin reorganizarea tuturor proceselor interne pe baza unui sistem informatic; introducerea de sisteme TIC moderne ce incurajează inovarea şi/sau oferă sprijin pentru îmbunătăţirea deciziilor managementului; dezvoltarea comerţului electronic şi încurajarea intrării IMM-lor pe piaţa internaţională; extinderea utilizării aplicaţiilor de instruire online.

4.1. Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi a sustenabilităţii sistemului energetic);

Obiectivul Programului:
– Creşterea eficienţei energetice.
– Reducerea costurilor cu energie în totalul costurilor de operare ale întreprinderilor din sectorul industrial.
– Minimizarea impactului negativ asupra mediului.

4.2. Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie „verde”; Reducerea dependenţei de importurile de resurse de energie primară (în principal combustibili fosili) şi îmbunătăţirea siguranţei în aprovizionare,,protecţia mediului şi combaterea schimbărilor climatice, diversificarea surselor de producere a energiei, tehnologiilor şi infrastructurii pentru producţia de energie electrică/termică, crearea a noi locuri de muncă in diferite zone ale ţării prin realizarea/ modernizarea capacităţilor de producere a energiei din surse neconvenţionale, implicarea mai activă a mediului de afaceri (companiilor private din ţară şi din străinătate), precum şi a autorităţilor publice locale şi centrale, în procesul de valorificare a resurselor regenerabile de energie.

4.3. Diversificarea reţelelor de interconectare în scopul creşterii siguranţei în aprovizionarea cu energie.

5.1 Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea şi controlul POS CCE;

5.2 Sprijin pentru comunicare, evaluare şi dezvoltare TI;

Instituţia responsabila POS CCE este: Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice – POS CCE – este constituită în cadrul Ministerului Economiei.

Alocarea financiară este: Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice va beneficia în perioada2007-2013 de 2.55 miliarde euro.