Obiectivul general al POS Mediu constă în reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană şi România cu privire la infrastructura de mediu atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ. Aceasta ar trebui să se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile şi a principiului „poluatorul plăteţte”.

Obiectivele specifice:

  • Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructură de apă şi apă uzată, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 2015.
  • Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deşeurilor , prin îmbunătăţirea managementului deşeurilor şi reducerea numărului de zone poluate istoric în minimum 30 de judeţe până în 2015.
  • Reducerea impactului negativ cauzat de sistemele de încălzire urbană în cele mai poluate localităţi până în 2015.
  • Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea reţelei Natura 2000.
  • Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populaţiei, prin implementarea Măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în 2015.

Finanţator: Uniunea Europeană şi Guvernul României

AXE PRIORITARE

1.1. Extinderea/modernizarea sistemelorde apă/apă uzată

2.1. Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor

2.2. Reabilitarea zonelor poluate istoric

4.1. Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management în vederea protejării biodiversităţii şi Natura 2000

6.1. Sprijin pentru management-ul şi evaluarea POS

6.2. Sprijin pentru informare şi publicitate