În data 07 mai 2019, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a lansat în dezbatere publică 5 proiecte destinate procedurilor de implementare ale:

  1. Programului Artizanat și Meșteșuguri;
  2. Programului UNCTAD EMPRETEC;
  3. Programului Femeia Antreprenor;
  4. Programului Microindustrializare;
  5. Programului Comerț și Servicii de Piață.

Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului

Beneficiari: întreprinderi mici şi mijlocii, societăţile cooperative, inclusiv societăţile cooperative meşteşugăreşti mixte, persoanele fizice autorizate care desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, precum şi asociaţiile profesionale sau fundaţiile.

Obiectivul general al schemei de minimis îl constituie stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meşteşugari şi artizani, care îşi desfăşoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor ori al altor organizaţii, în special în localităţile rurale, dar şi în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual în practicarea lor şi relansarea serviciilor şi a produselor realizate de aceştia, în special a celor cu specific tradiţional, inclusiv obiecte de artă populară şi artizanat, promovarea acestor produse şi servicii pe pieţele naţionale şi internaţionale.

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2019 este de 890.000 lei, aceeași sumă fiind alocată și în anul precedent.

Descarcă procedura

Programul UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

Grupul ţintă al Programului include antreprenori existenţi sau potenţiali precum şi top manageri, inclusiv specialişti din organizaţii publice sau private presupuşi a se comporta de o manieră antreprenorială sau managerială.

Obiectivele sunt: susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, crearea de noi locuri de muncă, creşterea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii capabile să facă faţă competiţiei şi forţelor concurenţiale în condiţiile globalizării piețelor.

Bugetul alocat pentru anul bugetar 2019 este de 504.000 lei, comparativ cu anul 2018, care însuma 890.000 lei. 

Descarcă procedura

Programul naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii

Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate de către femei, promovarea unui sistem de informare şi instruire, care să faciliteze mobilitatea femeilor pe piaţa forţei de muncă şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale acestora în scopul implicării lor în structuri economice private, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi al prejudecăţilor existente la nivel local.

Bugetul alocat este de 1.000.000 lei, la fel ca și în anul precedent.

Descarcă procedura

Programul naţional multianual de microindustrializare

Obiectivul Programului în sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta procedură, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM din aceste sectoare.

Beneficiari eligibili:

– IMM-urile într-una din regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru.

– microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau întreprinderilor mijlocii în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov. Microîntreprinderile sunt eligibile numai dacă au atât sediul social, cât și toate punctele de lucru, inclusiv locația implementării proiectului în regiunea de dezvoltare București –Ilfov.

Bugetul alocat schemei de minimis pe anul 2019 este de 22.678.000 lei, comparativ cu 74.359.000 lei, în anul 2018. Banii  vor fi de ajuns  pentru circa 50 de beneficiari, la valoarea maximă a ajutorului de la stat.

Descarcă procedura

Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

Prin acest program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a ajutorului nerambursabil de maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (fără TVA), dar nu mai mult de 250.000 lei pentru fiecare beneficiar.

Beneficiari eligibili:

  • să aibă cel puţin 1 an calendaristic de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de investiţii,
  • codul CAEN pentru care solicită finanţare să fie autorizat cu cel puţin 3 luni anterior datei deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de investiţii;
  • societatea nu a beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului Comerț în ultimii 3 ani – 2016, 2017 și 2018. Asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot beneficia de ajutor în cadrul programului decât cu o singură societate, pentru care se verifică statutul de întreprindere unică.

Bugetul alocat este de 15.392.000 lei, comparativ cu 49.949.000 lei, în anul 2018. Ministerul estimează că va ajuta 61 de beneficiari în anul 2019.

Descarcă procedura

Sursa: fonduri-structurale.ro imm.gov.ro