Antreprenorii cu SRL-uri, PFA, cooperative si alte tipuri de firme vor putea lua si in anul 2017 fonduri nerambursabile de pana la 2,5 milioane de euro, pentru investitii in fabricute de bere, de inghetata, panificaie sau alte afaceri in domeniul procesarii produselor agricole pentru a obtine produse neagricole,din cadrul (PNDR) 2014-2020. Propunerea de ghid ramane in dezbatere pana pe 10 iunie, dupa care se stabileste forma finala a ghidului solicitantului si se va putea deschide sesiunea de primire a proiectelor.

Vorbim despre ajutoarele de stat si de minimis aferente submasurii 4.2 GBER – Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul  produselor agricole, din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020.

Acronimul GBER vine de la Regulamentul general de exceptare. Asa ca schema de ajutor de stat GBER – Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole – va permite ca in urma procesarii sa rezulte produse care NU sunt pe lista anexata la Tratatul de Functionare a Uniunii Europene.

Practic, schema GBER poate sprijini ceea ce submsaura 4.2, cu fonduri europene,  nu finanteaza.

Solicitanti eligibili submasura 4.2 GBER PNDR:

 • PFA (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprinderi individuale
 • Întreprinderi familiale
 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS
 • Societate pe acţiuni – SA
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA
 • Societate cu răspundere limitată – SRL
 • Societăți cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/ 2005 republicată, cu modificările și completările ulterioare care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;
 • Cooperative agricole înfiinţate în baza Legii nr. 566/ 2004 cu modificările și completările ulterioare care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;
 • Grup de producatori care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect.

Prin aceasta schema, intreprinderile mici si mijlocii se vor putea accesa doua tipuri de ajutor: ajutor de stat GBER si ajutor de minimis, cu diferite intensitati si obiective.

Ajutorul de stat GBER – valoare maxima, cheltuieli eligibile

Valoarea maximă a ajutorului de stat acordat în cadrul prezentei scheme GBER aferenta sM 4.2 nu poate depăşi  plafonul maxim euro/ proiect, după cum urmează:

 • 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 2.500.000 Euro/ proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat. (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative, în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat. Suma se acordă doar în cazul în care solicitantul vizează prin proiect (pe componenta eligibilă) investiții în unitatea proprie pe întreg lanțul alimentar (colectare, procesare, depozitare și comercializare directă), în funcție de specificul sectorului.

Pentru a garanta că investiţia este viabilă, beneficiarul va trebui să aducă o contribuţie financiară (confinanțarea) din resurse proprii sau atrase, neafectată de elemente de ajutor public, după cum urmează:

 • pentru întreprinderi mari, altele decât cooperative și grupuri de producători: intre 60% si 90%, in functie de regiunea de dezvoltare in care se afla.
 • pentru cooperative și grupuri de producători care se încadrează în categoria întreprinderi mari: Intre 50% si 90%.
 • pentru IMM-uri, inclusiv cooperative și grupuri de producători: intre 50% si 80%.

Investiția trebuie să se încadreză în cel puțin una din acțiunile/ operațiunile eligibile următoare:

 • Înființarea, extinderea capacității unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior, diversificarea activității, o schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente.
 • Pentru oricare din aceste operațiuni este eligibilă dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții privind marketingul produselor neagricole (ex. etichetare, ambalare), precum si alte cheltuieli eligibile menționate mai jos.
 • Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii produselor, ca investiții secundare valoric, legate de investiția inițială, în cadrul aceluiaşi proiect de investiţii.
 • Construcţia de clădiri,  instalații, utilaje şi echipamente identificate ca necesare prin Studiul de fezabilitate, extinderea, modernizare și dotarea clădirilor unităților de procesare, infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect etc;
 • Construcții destinate unei etape sau întregului proces tehnologic (colectare-depozitare (materie primă/ produse nonagricole)-sortare-condiționare materie primă, – procesare-comercializare).
 • Achiziţionarea, inclusiv în leasing financiar (cu obligaţia ca bunul să intre în proprietatea beneficiarului până la ultima plată) de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime și/ sau comercializării produselor nonagricole în cadrul lanțurilor alimentare integrate.
 • Vor fi considerate cheltuieli eligibile, mijloacele de transport specializate care  transportă numai un anumit tip de materii prime/ mărfuri adecvate activității eligibile descrise în proiect, următoarele:

                  – autocisterne, cisterne;
– autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, pentru transportul mărfurilor alimentare);
– autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate);
– remorci și semiremorci  specializate;
– rulote și autorulote alimentare.

 • Cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al calității ca și investiții secundare valoric legate de investiția inițială în cadrul aceluiași proiect de investiții.
 • organizarea şi implementarea sistemelor de management al calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
 • achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.
 • cheltuieli aferente marketing-ului produselor neagricole, în limita a max. 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 euro sunt:
 • înființarea unui site pentru promovarea și comercializarea propriilor produse neagricole;
 • etichetarea (crearea conceptului);
 • creare de marcă înregistrată/ brand.

Costurile activelor necorporale amortizabile sunt eligibile numai până la un plafon de 20% din costurile totale eligibile ale investiției inițiale GBER.

Ajutorul de minimis: solicitanti eligibili, cheltuieli admise, conditii

Pe langa ajutorul de stat GBER, schema de finantare cuprinde si un ajutor de minimis pentru servicii de consultanță în vederea  implementării proiectelor de investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole. Accesarea Schemei de minimis este opțională și este aplicabilă numai întreprinderilor beneficiare ale Schemei GBER (care au contract semnat cu AFIR). Opțiunea trebuie exprimată la depunerea Cererii de Finanțare pentru sprijin prin schema GBER, a mentioat agentia, intr-un comunicat remis StartupCafe.ro.

Solicitanţii eligibili ai ajutorului schemei de minimis sunt numai  întreprinderile, indiferent de forma de organizare, care au optat ( la depunerea proiectului pe schema GBER) pentru finanțarea costurilor generale ale proiectului prin schema de minimis și beneficiază de sprijin financiar acordat prin schema GBER pentru proiectul respectiv, adică au încheiat contractul de finanţare GBER cu AFIR.

În cadrul prezentei scheme de minimis pot fi finanțate costurile generale proiect direct legate de proiectele de investiții finanțate în cadrul schemei GBER aferentă submăsurii 4.2.

Costurile generale ale proiectului reprezintă acele costuri necesare pentru pregătirea şi implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare şi management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor potrivit art. 45 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) nr. 1305/ 2013, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.

Cheltuielile privind costurile generale direct legate de proiectele de investiții finanțate în cadrul schemei GBER sunt eligibile dacă îndeplinesc cumulativ o serie de conditii, printre care:

 • sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislaţiei în vederea obţinerii de avize, acorduri şi autorizaţii necesare implementării activităţilor eligibile ale operaţiunii ori din cerinţele minime impuse de PNDR 2014-2020;
 • sunt aferente, după caz: unor studii şi/ sau analize privind durabilitatea economică şi de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenţie, întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
 • sunt necesare în procesul de achiziţii publice pentru activităţile eligibile ale operaţiunii.
 • si altele (vezi propunerea de ghid atasata la finalul articolului).

În cadrul prezentei scheme de minimis valoarea finanţării nerambursabile nu poate depăşi 200.000 euro/ proiect.

Valoarea  eligibila  a costurilor generale proiect este, după cum urmează:

 • maximum 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile din  GBER contractat, pentru proiectele de investiții care presupun construcții-montaj;
 • maximum 5% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile din  GBER contractat, pentru proiectele de investiții care nu prevăd lucrări de construcții-montaj.

Resurse utile:

sursa: AFIR