Obiectivul general al POC 2014-2020 este de a susține creșterea competitivității, promovarea  economiei bazate pe cunoaștere și inovare, prin investiții în:

  • Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării
  • Sporirea utilizării, calității și accesului la tehnologiile informației și comunicațiilor

Vor primi finantare clusterele de inovare, intreprinderile nou-înființate inovatoare dar și startup-urile. Domeniile finanțate vor fi: bioeconomia, tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, energie, mediu și schimbările climatice, eco-nano-tehnologii și materiale avansate.

În același timp, Programul vizează și creșterea calității și a utilizării serviciilor publice electronice. Vor fi susținute folosirea tehnologiilor informatice și de comunicare în educație, cultură și sănătate. Programul va sprijini astfel dezvoltarea infrastructurii broadband (internet în bandă largă) în întreaga țară, creând legături esențiale între mediul rural și mediul urban.

 Programul va avea 2 Axe prioritare și anume:

  • Axa Prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor
  • Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă

Alocarea totală a programului este de aproximativ 1,33 mld. Euro, defalcată pe cele două Axe Prioritare, și anume

  • Axa Prioritara 1                  797.872.340 euro
  • Axa Prioritara 2                  531.914.894 euro

Elemente de noutate 2014-2020 față de 2007-2013

  • Investițiile în CDI vor fi realizate numai în legătură cu ariile identificate în strategia națională de CDI ca fiind de ”specializare inteligentă” (smart specialization)
  • Vor fi sprijinite parteneriatele între întreprinderi și instituții de cercetare în scopul   creșterii transferului de cunoștințe, tehnologie și personal cu competente CDI pentru dezvoltarea de produse și procese bazate pe CDI și pe cererea pieței
  • Investițiile TIC vor fi orientate inclusiv către îmbunătățirea mediului digital de asigurare la serviciile publice pentru cetățeni și mediul de afaceri (evenimente de viață)

Obiective specifice:

1.1. Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior

1.2. Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare (C&I) și a capacităților pentru a dezvolta excelentă în materie de C&I și promovarea centrelor de competență

Orientări principale

Susţine creşterea cercetării-dezvoltării şi inovării cu finanţare privată:

– Promovează orientarea cercetării către piaţă

– Este orientat în principal către patru domenii de specializare inteligentă:

1. bioeconomie

2. tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu şi securitate

3. energie, mediu şi schimbări climatice

4. eco-nano-tehnologii şi materiale avansate

– Susţine cercetarea în sănătate, ca domeniu prioritar naţional

– Utilizează instrumente financiare (credite şi garanţii)

– Introduce susţinerea prin capital de risc (în premieră) pentru ideile inovative, de tip seed şi pre-seed (accelerator)

– Sprijină cu prioritate înfiinţarea/dezvoltarea de infrastructuri CD în organizaţii de tip cluster

Categorii de intervenții finanțate

– Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de intreprinderi individuale sau în parteneriat cu instituțiile de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere

– Măsuri de capital de risc în favoarea IMM-urilor inovative

– Credite și garanții în favoarea IMM-urilor inovatoare și a organizațiilor de cercetare care răspund cererilor de piață

– Sprijinirea spin-off-urilor și start -up-urilor inovatoare

– Parteneriate pentru transfer de cunoștințe (Knowledge Transfer Partnerships)

– Mari infrastructuri de CD (inclusiv 2 proiecte majore : ELI –NP și Danubius)

– Dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale

– Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaţionale

– Atragerea de personal cu competente avansate din străinătate pentru consolidarea capacității CDI

Axa Prioritară 1 va avea un Ghid Unic, împărțit pe secțiuni, după cum urmează:

Sectiunea A – Investiții pentru departamentele de CD ale întreprinderilor

Sectiunea B – Clustere de inovare

Sectiunea C – Întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off

Sectiunea D – Întreprinderi nou-înființate inovatoare

Sectiunea E – Atragerea de personal cu competente avansate din străinătate

Sectiunea F – Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/universități

Sectiunea G – Parteneriate pentru transfer de cunoștințe

Pe următorul link puteți vizualiza calendarul lansărilor pe 2015-2016 pe Axa prioritară 1: Calendari lansări POC Axa 1-Cercetare, dezvoltare și inovare

Obiective specifice

2.1. Consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare electronică, e-learning, incluziune digitală, cultură on-line și e-sănătate;

2.2. Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC;

2.3. Extinderea conexiunii in bandă largă și difuzarea rețelelor de mare viteză, precum și sprijinirea adoptării tehnologiilor emergente și a rețelelor pentru economia digitală

Orientări principale

1. Patru domenii principale pentru dezvoltarea TIC:

a) e-guvernare, interoperabilitate, securitate informatică, cloud computing şi social media

b) TIC în educaţie, incluziune socială, sănătate şi cultură

c) e-Comerţ, inovare în TIC

d) Infrastructura de bandă largă şi servicii digitale

2.  Orientare către principii de tipul e-guvernare 2.0, servicii publice on-line, în forme intuitive şi evenimente de viaţă

Categorii de intervenții finanțate

– Dezvoltarea, consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor

– Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice

– Asigurarea utilizării tehnologiilor cloud computing și a tehnologiilor de colaborare media sociale

– Promovarea și utilizarea datelor deschise (Open Data) si a bazelor de date de dimensiuni mari (Big Data) pentru analiza și raportarea datelor la nivel național

– Îmbunătățirea competențelor digitale și sporirea conținutului digital, inclusiv prin infrastructuri sistemice TIC în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură

– Creșterea valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de cluștere/poli de competitivitate

– Sprijinirea utilizării TIC pentru dezvoltarea afacerilor, în special a cadrului de derulare a comerțului electronic

– Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet

Pe următorul link puteți vizualiza calendarul lansărilor pe 2015-2016 pe Axa prioritară 2: Calendari lansări POC Axa 2- Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC)