(POC – 4.1.1) – Ghid consultativ – 2022

Granturile pentru investiții destinate IMM-urilor

În toate regiunile din România

Finanțare nerambursabilă în valoare de 50.000-200.000 de euro, respectiv 50.000-500.000 de euro prin două tipuri de ajutoare

Depunere proiecte: 23.08. 2022 – 29.08.2022

Alocare financiară totală: 417.830.695 euro

Aplicați ACUM pe acest program

Obiectivul schemei de ajutor de stat îl reprezintă susținerea IMM-urilor în cadrul programului de relansare economică în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19.

Solicitanți eligibili:

 • IMM-uri, Microintreprinderi active din toată țara afectate de pandemia COVID-19 care demonstrează o pierdere din cifra de afaceri în 2020 față de 2019 – minim 30%
 • nu este întreprindere în dificultate în anul 2019
 • au înregistrat profit operațional din activitatea operațională, respectiv din activitatea de exploatare în anul 2019
 • investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile
 • proiectul are o rată internă de rentabilitate cuprinsă între [0% ÷ 5,5%]
 • se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după finalizarea implementării
 • se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat
 • minim 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde
 • Solicitantul trebuie să demonstreze dreptul de proprietate/concesiune/ superficie/ chirie/comodat cu privire la imobilul unde se face investiția
 • Activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN autorizat la data de 31 decembrie 2019. Nu se permite depunerea unui proiect pe mai multe coduri CAEN
 • nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, pentru aceleași categorii de activități

Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura:

 • contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului
 • finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului
 • resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile

Cheltuieli eligibile:

 • cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție/servicii care fac obiectul cererii de finanțare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări exceptate de la autorizare, precum și cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea
 • Utilaje si echipamente tehnologic, inclusiv cheltuielile aferente montajului
 • IT&C si software
 • Utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica
 • Mijloace de transport auto care sunt necesare activității de producție/servicii, transport și distribuție, cu excepția mijloacelor de transport administrative
 • Instalatii/echipamente cu scopul obtinerii unei economii de energie: panouri fotovoltaice/solare, pompe de caldura etc
 • cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică — proiectare și inginerie —cheltuielile pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiție
 • Brevete, licente, mărci comerciale, programe informatice etc (Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului)
 • cheltuieli pentru consultanță în limita a 5.000 de euro, pe bază de documente justificative
 • cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului — sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, în limita a 5.000 de lei fără TVA. Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt eligibile

Activitatea de audit final al proiectului nu este eligibilă pentru finanțare în cadrul prezentului tip de proiect, dar este obligatorie pentru implementarea proiectului.

Toate cheltuielile prezentate spre decontare trebuie să fie în legătură cu obiectul cererii de finanțare!

Grila de Evaluare (punctajul) se poate vizualiza AICI

Angajamentele beneficiarului:

 • Durata relizării implementării proiectului nu va depăși data de 31.12.2023.

Cele două categorii de ajutoare și condițiile lor

1. Ajutoare de 50.000-200.000 EUR (schema de minimis) pentru prestare de servicii pentru refacerea capacității de reziliență

 • finantare nerambursabila cu valoare cuprinsă între 50.000 – 200.000 Euro/beneficiar, dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri realizată în exercițiul financiar 2019.
 • Co-finanțare la cheltuielile eligibile:
  – 5% pentru microîntreprinderi
  – 10% pentru întreprinderi mici
  – 15% pentru înreptinderi mijlocii

Bugetul alocat ajutoarelor de minimis este în valoare totală de 59.690.099 de euro

Domenii eligibile:

 • clasa P — Învățământ
 • clasa Q — Sănătate și asistența socială
 • clasa S — Alte activități de servicii

Vezi toate codurile CAEN eligibile AICI

În situația în care s-a realizat tranzacționarea unor părți sociale înainte cu 90 de zile de la depunerea cererii de finanțare, solicitanții vor fi penalizați prin scăderea a 5 puncte din punctajul total realizat.

2. Ajutoare de stat de 50.000-500.000 EUR pentru investiții în retehnologizare

 • finanțare nerambursabilă cu valoare cuprinsă între 50.000 – 500.000 euro/beneficiar, dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri realizată în exercițiul financiar 2019
 • Co-finanțare la cheltuielile eligibile:
  Intensitatea ajutorului financiar diferă în funcție de încadrarea firmei și locul implementării, vedeți AICI unde vă încadrați

Bugetul alocat ajutoarelor de minimis este în valoare totală de 358.140.596 de euro

Domenii eligibile:

 • secțiunea C — Industria prelucrătoare (cu excepția celor care se încadrează în subdiviziunile 11 — Fabricarea băuturilor, 12 — Fabricarea produselor din tutun și 254 — Fabricarea armamentului și muniției)
 • secțiunea F — Construcții
 • secțiunea G — Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor
 • secțiunea H — Transport și depozitare
 • secțiunea I — Hoteluri și restaurante

Vezi toate codurile CAEN eligibile AICI

Condiție suplimentară: societatea nu a efectuat o relocare, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul și nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul, în condițiile art. 2 pct. II subpunctul 611 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare.

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la programele de finanțare cu fonduri nerambursabile! Experiența noastră din ultimii 14 ani arată că interesul este mare pentru fondurile destinate antreprenorilor, fondurile pentru sectorul privat se epuizează foarte repede!

Aplicați ACUM pe acest program

Clienții ne recomandă

Am apărut pe

Aplicați ACUM pe acest program

Pentru mai multe detalii, informații gratuite despre programele de finanțare cu fonduri nerambursabile, consultanții din cadrul firmei noastre vă stau la dispoziție

Așteptăm solicitările Dvs. cu interes AICI

CEPU SRL este una dintre cele mai experimenatate firme de consultanță în fonduri nerambursabile din România, cu 14 ani vechime. Numai în ultimii 9 ani de activitate am obținut sprijin financiar nerambursabil pentru proiecte în valoare totală de cca. 82.000.000 euro, realizând peste 760 de proiecte de finanțare, în aproape toate domeniile care au fost finanţate în perioada 2009-2020. Și acest lucru dovedește faptul că atragerea fondurilor nerambursabile nu este imposibilă.

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr. 2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro, cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro