INVESTALIM

Programul național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare

Finanțare nerambursabilă: minim 500.000 de euro

Bugetul maxim al schemei este de 590 milioane euro

Buget Apel 2023: 147,5 milioane euro

Aplicați ACUM pe acest program

Solicitanți eligibili:

Întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât Microîntreprinderi și IMM-uri cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înfiinţate conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 • au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciţii financiare încheiate
 • au capitalurile proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat
 • nu sunt în dificultate

Întreprinderi nou-înfiinţate – întreprinderea înfiinţată în anul înregistrării cererii de acord pentru finanţare sau întreprinderea care a desfăşurat/nu a desfăşurat activitate economică, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi înaintea depunerii proiectului de finantare

 • au capital social subscris vărsat în condiţiile legii în valoare de minimum 100 mii lei
 • nu aparţin unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare
 • nu sunt în dificultate

Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura:

 • contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului
 • finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului
 • resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale
 • sustenabilitatea financiară a investiției, respectiv de a acoperi costurile de întreținere, operare și mentenanță a investiției pe toată durata de durabilitate a contractului de finanțare

Coduri CAEN eligibile:

 • 1011 – Prelucrarea si conservarea cărnii
 • 1012 – Prelucrarea si conservarea cărnii de pasare
 • 1013 – Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)
 • 1020 – Prelucrarea si conservarea peștelui, crustaceelor si moluștelor
 • 1031 – Prelucrarea si conservarea cartofilor
 • 1032 – Fabricarea sucurilor de fructe si legume
 • 1039 – Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.
 • 1041 – Fabricarea uleiurilor si grăsimilor
 • 1051 – Fabricarea produselor lactate si a brânzeturilor
 • 1061 – Fabricarea produselor de morărit
 • 1071 – Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor si a produselor proaspete de patiserie
 • 1081 – Fabricarea zaharului

La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil vizat de investiție, autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului

Investițiile propuse trebuie să se încadreze în următoarele categorii:

 • să fie considerate investiţii iniţiale, respectiv investiţii iniţiale în favoarea unei noi activităţi economice și anume:
  – crearea unei unități noi
  – extinderea capacității unei unități existente
  – diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate
  – o schimbare fundamentală a procesului general de producție a produsului (produselor) sau a prestării generale a serviciului (serviciilor) vizat(e) de investiția în unitate;
 • să aibă o valoare totală, fără TVA, de minimum 500 mii euro;
 • să îşi demonstreze eficienţa economică şi viabilitatea pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia conform planului de afaceri;
 • să îndeplinească indicatorii cantitativi şi calitativi stabiliți prin Procedura privind implementarea Programului;
 • să genereze contribuţii la dezvoltarea regională, prin plata de taxe şi impozite la bugetul consolidatal statului şi la bugetele locale, pentru perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia;
 • să genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie prin antrenarea şi a altor investiţii conexe şi dezvoltarea furnizorilor locali de produse şi servicii

Cheltuieli/Activități eligibile:

 • Investiții în active corporale:
  – lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI). Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente investiției inițiale propuse prin proiect.
  – achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe
  – achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul implementării măsurilor legate de contribuția la dezvoltarea durabilă
 • Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi de proprietate intelectuală şi active similare, utilizate exclusiv în domeniul de activitate vizat de proiect.

Nu sunt eligibile investițiile care constau în simpla înlocuire a unor active.

Ajutor financiar nerambursabil

 • Valoarea minimă nerambursabilă a ajutorului de stat regional și/sau minimis pentru proiect este de 500.000 EUR;
 • Valoarea co-finanțării (aport propriu) – minim 25%

Perioada de implementare a proiectului: 3 ani

Perioada de durabilitate: 5 ani

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la acest program de finanțare! Experiența noastră din ultimii ani arată că fondurile pentru sectorul privat se epuizează foarte repede!

Aplicați ACUM pe acest program

Clienții ne recomandă

Vizualizați și mai multe referințe și mulțumiri de la clienții noștri AICI.

Am apărut pe

Nu ești interesat de această linie de finanțare?

AFLĂ DESPRE MAI MULTE OPORTUNITĂȚ AICI

Aplicați ACUM pe acest program

IMPORTANT!
Nu puteți participa la accesarea de fonduri nerambursabile, numai dacă societatea pe care o dețineți are BILANȚ POZITIV, CAPITALURI POZITIVE, PROFIT DIN EXPLOATARE pe anul precedent, totodată NU ESTE ÎN DIFICULTATE/INSOLVENȚĂ și NU A AVUT activitatea suspendată oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior;

Pentru mai multe detalii, informații gratuite despre acest program de finanțare sau alte programe de finanțare cu fonduri europene nerambursabile, consultanții din cadrul firmei noastre vă stau la dispoziție! Așteptăm solicitările Dvs. cu interes.

Așteptăm solicitările Dvs. cu interes AICI

CEPU SRL este una dintre cele mai experimenatate firme de consultanță în fonduri nerambursabile din România, cu 16 ani vechime. În această perioada am obținut sprijin financiar nerambursabil pentru proiecte în valoare totală de cca. 93.000.000 euro, realizând peste 870 de proiecte de finanțare, în aproape toate domeniile care au fost finanţate în perioada 2008-2022. Și acest lucru dovedește faptul că atragerea fondurilor nerambursabile nu este imposibilă.

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr. 2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro, cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro

Haide să fim prieteni pe