Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat luni, 16 ianuarie 2023, calendarul de apelurilor PNRR actualizat la data de 12 ianuarie 2023.

Potrivit noului document, până la sfârșitul lunii ianuarie, mai exact 30.01.2023, se estimează lansarea apelului Sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 11 – Turism și cultură, Investiția 7. Accelerarea digitalizării producției și distribuției de filme.

Obiectivul general al acestei investiții este de a consolida capacitatea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii în producția și distribuția de filme și de a accelera tranziția digitală a producătorilor și distribuitorilor de filme din România prin creșterea capacităților de producție digitală, distribuție, marketing și promovare, inclusiv tehnologii de arhivare digitală.

Solicitanții eligibili

a) întreprinderi de tip microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii 5 – conform prevederilor legale aplicabile, respectiv Anexa nr. I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;

b) alte persoane juridice care nu se încadrează la lit. a).

Și îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

1. Nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/instanțe naționale/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenţei, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu penalități aferente, după caz;

2. Sunt producători sau distribuitori de filme care:

A) Fiind supuși, conform legii, înregistrării în Registrul Comerțului, la data depunerii dosarului de finanțare au autorizat, după caz, (la sediu, punct de lucru sau la terți), conform legii, cel puțin unul dintre codurile CAEN eligibile, respectiv:

a. CAEN 5911 – Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune;

b. CAEN 5912 – Activități de post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune;

c. CAEN 5913 – Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune.

B) Având statut de asociație/fundație, la data depunerii dosarului de finanțare au scopul și/sau obiectivele, domeniul de activitate, printre altele, în sectorul de producție sau distribuție de film, conform documentelor statutare reflectate în cel mai recent extras din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

3. Valoarea cumulată a veniturilor totale/cifrei de afaceri a solicitantului din ultimii 3 ani fiscali încheiați reprezintă cel puțin 15% din valoarea proiectului propus.

4. Solicitantul a realizat cel puțin un proiect de producție/distribuție de film în ultimii 5 ani anterior datei lansării prezentului apel de proiecte.

5. Proiectul depus de Solicitant prevede atingerea valorilor țintă minime aferente indicatorilor de proiect, prevăzuți la art. 43 din prezentul ghid, în cererea de finanțare sunt descrise activitatea de formare profesională a personalului pentru a obține competențe digitale pentru editare/ post – producție pentru produse digitale și activitatea de dezvoltare și distribuție de conținut digital, iar în bugetul detaliat al proiectului sunt prevăzute costuri asociate acestor activități.

Bugetul total al apelului este de 5 milioane euro, suma maximă alocată unui proiect fiind de 100.000 euro.

Potrivit ghidului, perioadă depunere a proiecte este 30 ianuarie 2023, ora 09:00 – 23 martie 2023, ora 16:00. Cererile de finanțare se depun exclusiv pe platforma proiecte.pnrr.gov.ro.

Descarcă documentele

Sursa: Ministerul Culturii