Programul Tranziție Justă (PTJ)

Dezvoltarea IMM-urilor care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă în județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș

Finanțare nerambursabilă între 200.000 – 5.000.000 de euro

Buget Apel Total: 775 milioane euro

Aplicați ACUM pe acest program

Atenție: Investiția trebuie să contribuie la realizarea unei tranziții juste prin crearea și menținerea de locuri de muncă sustenabile din punct de vedere al mediului.

Solicitanți eligibili:

 • Microîntreprinderi și IMM-uri din județetele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș
 • Au fost înființate cel târziu la data de 31 decembrie 2021
 • Au înregistrat profit din exploatare în 2022
 • Nu au datorii la bugetul de stat
 • Nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior
 • Nu sunt în dificultate
 • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare
 • Unitatea de producție/ prestare servicii finanțată trebuie să fie localizată într-unul dintre cele 6 județe eligibile.

Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura:

 • contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului
 • finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului
 • resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale
 • sustenabilitatea financiară a investiției, respectiv de a acoperi costurile de întreținere, operare și mentenanță a investiției pe toată durata de durabilitate a contractului de finanțare

Investițiile propuse trebuie să fie investiții inițiale, respectiv să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii:

 • crearea unei unități noi de producție și/sau servicii
 • extinderea capacității unei unități existente
 • diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate
 • o schimbare fundamentală a procesului general de producție a produsului (produselor) sau a prestării generale a serviciului (serviciilor) vizat(e) de investiția în unitate, cu scopul reconversiei economice pentru o economie verde;

Ajutor financiar nerambursabil:

 • Minim 2.000.000 euro
 • Maxim 5.000.000 euro
 • Intensitatea finanțării: 60% – 90%

Rata de sprijin acordată (%)

Regiunea (județ) Ajutor regional pentru întreprinderi (%) Ajutor de minimis (%)
MICRO MICI MIJLOCII
Gorj (GJ) 75% 75% 75% 90%
Hunedoara (HD) 70% 70% 60% 90%
HD/ITI Valea Jiului 70% 70% 60% 90%
Dolj (DJ) 75% 75% 75% 90%
Galați (GL) 75% 75% 75% 90%
Prahova (PR) 75% 75% 75% 90%
Mureș (MS) 70% 70% 60% 90%

Cheltuieli/Activități eligibile:

Tipuri de activități eligibile finanțabile prin ajutor de stat regional

 • Investiții în active corporale:
  – lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI). Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente investiției inițiale propuse prin proiect.
  – achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, cu excepția mijloacelor de transport.
  – achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul implementării măsurilor legate de contribuția la dezvoltarea durabilă
 • Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare, utilizate exclusiv în domeniul de activitate vizat de proiect.Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 5% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.
 • Multe alte cheltuieli precum: costuri salariale estimate pentru locurile de muncă create, amenajare teren, studii de teren, obţinere avize/acorduri/autorizaţii, proiectare şi inginerie, cheltuieli diverse şi neprevăzute etc.

Tipuri de activități eligibile finanțabile prin ajutor de minimis:

 • Activități de formare profesională: calificare, recalificare, formare continuă – perfecționare sau specializare, dezvoltare de competenţe privind managementul afacerii (Pentru a fi eligibile, activitățile de formare profesională trebuie să fie realizate de un furnizor de formare relevant acreditat la nivel național și/sau internațional)
 • Activități de consultanță pentru realizarea proiectului/managementul proiectului
 • Activități de proiectare pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor şi autorizațiilor aferente
 • Activități de asistență tehnică a proiectantului pe perioada implementării
 • Activități de cercetare, dezvoltare, inovare
 • Cheltuieli cu certificarea / recertificarea produselor, serviciilor, proceselor
 • Activități privind realizarea cadastrului și intrarea în legalitate a proprietăților
 • Activități obligatorii de informare şi publicitate aferente proiectului conform cerințelor de vizibilitate a proiectelor.
 • Multe alte cheltuieli

Valoarea eligibilă aferentă componentei finanțabile prin ajutor de minimis nu poate depăși 10% din valoarea eligibilă totală a investiției.

Click aici

Pentru lista completă a codurilor CAEN eligibile


La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil vizat de investiție, autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului

Click aici

Notă: În funcție de valoarea finanțării nerambursabile solicitate, este obligatoriu să se creeze un număr minim de locuri de muncă (minim 3 – maxim 36). Se acordă punctaj pentru crearea de locuri de muncă suplimentare celor minim obligatorii. Cel puțin 75% din totalul de locuri de muncă create prin proiect, trebuie să vizeze persoane cu domiciliu/reședința în zona vizată de apel.

Perioada de implementare : 36 de luni, de la data semnării contractului de finanțare

Se vor contracta direct proiectele care îndeplinesc pragul de excelență 80 puncte, restul proiectelor se vor ordona în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute și se vor finanța în funcție de încadrarea în alocare!

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la acest program de finanțare! Experiența noastră din ultimii ani arată că fondurile pentru sectorul privat se epuizează foarte repede!

Aplicați ACUM pe acest program

Clienții ne recomandă

Vizualizați și mai multe referințe și mulțumiri de la clienții noștri AICI.

Am apărut pe

Nu ești interesat de această linie de finanțare?

AFLĂ DESPRE MAI MULTE OPORTUNITĂȚ AICI

Aplicați ACUM pe acest program

IMPORTANT!
Nu puteți participa la accesarea de fonduri nerambursabile, numai dacă societatea pe care o dețineți are BILANȚ POZITIV, CAPITALURI POZITIVE, PROFIT DIN EXPLOATARE pe anul precedent, totodată NU ESTE ÎN DIFICULTATE/INSOLVENȚĂ și NU A AVUT activitatea suspendată oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior;

Pentru mai multe detalii, informații gratuite despre acest program de finanțare sau alte programe de finanțare cu fonduri europene nerambursabile, consultanții din cadrul firmei noastre vă stau la dispoziție! Așteptăm solicitările Dvs. cu interes.

Așteptăm solicitările Dvs. cu interes AICI

CEPU SRL este una dintre cele mai experimenatate firme de consultanță în fonduri nerambursabile din România, cu 16 ani vechime. În această perioada am obținut sprijin financiar nerambursabil pentru proiecte în valoare totală de cca. 93.000.000 euro, realizând peste 870 de proiecte de finanțare, în aproape toate domeniile care au fost finanţate în perioada 2008-2022. Și acest lucru dovedește faptul că atragerea fondurilor nerambursabile nu este imposibilă.

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr. 2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro, cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro

Haide să fim prieteni pe